Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen ARSTONE en een Klant waarop ARSTONE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over een Consument wordt daar onder verstaan: een Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst al dan niet op afstand afsluit met ARSTONE.
 4. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ARSTONE en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Op alle overeenkomsten tussen ARSTONE en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ARSTONE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de Klant en ARSTONE kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de internetsite van ARSTONE. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek (digitaal) toegezonden. Op verzoek wordt een Engelstalige versie van de algemene voorwaarden verstuurd.

Artikel 2. Aanbod

 1. Het aanbod van ARSTONE bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
 2. Elk aanbod van ARSTONE is vrijblijvend, tenzij anders is vermeld of er een bepaalde termijn aan is gekoppeld. Een aanbod vervalt indien het product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen en dergelijke op de internetsite van ARSTONE geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst
 4. ARSTONE kan niet aan het aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een aanbod vermelde prijs is inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden te allen tijde doorberekend in de prijs. Wijzigingen als bedoeld in het onderhavige artikel geven de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen.
 6. De in een aanbod vermelde prijs is exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.
 7. De in een aanbod vermelde prijs is inclusief verpakkingskosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 8. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod dan is ARSTONE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ARSTONE anders aangeeft.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van ARSTONE heeft aanvaard.
 2. Wanneer een Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ARSTONE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze bestelling niet door de ARSTONE is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Onder koop op afstand wordt verstaan: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ARSTONE georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ARSTONE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal ARSTONE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan ARSTONE kenbaar heeft gemaakt. Levering geschiedt vanaf de vestigingsplaats van ARSTONE, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand zal ARSTONE bestellingen uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren. Indien de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, ontvangt de Consument zo spoedig mogelijk na plaatsing van de order bericht en heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien geen sprake is van een consumentenkoop en voor de levering van bepaalde producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, maar een indicatie van de levertijd. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant ARSTONE derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ARSTONE dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. ARSTONE zal bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan; b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 5. Aan de leveringsverplichting van ARSTONE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ARSTONE geleverde producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van levering.
 6. De Klant is gehouden de door hem bestelde producten af te nemen. Indien de Klant weigert bestelde producten af te nemen, worden de producten opgeslagen door ARSTONE. Deze bijkomende kosten komen tezamen met de bestelde producten voor rekening van de Klant.
 7. Indien de Klant aan ARSTONE schriftelijk of elektronische opgave doet van een adres, is ARSTONE gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Klant schriftelijk of elektronisch opgaaf doet van een ander adres waarnaar de (deel)bestellingen dienen te worden gezonden.
 8. Het risico op beschadiging en/of van vermissing van producten berust tot het moment van levering aan de Klant bij ARSTONE.

Artikel 5. Zichttermijn/herroepingsrecht

 1. Indien sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet Koop op Afstand, heeft de Klant het herroepingsrecht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van veertien dagen na levering zonder opgave van redenen te retourneren. Wanneer de Klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet heeft teruggezonden aan ARSTONE is de koopovereenkomst een feit. De Klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de voormelde periode schriftelijk melding te maken bij ARSTONE. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn geretourneerd. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien producten door de Klant zijn gebruikt, indien kaartjes van de producten zijn verwijderd of producten beschadigd zijn, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. De Klant zal het product slechts in die mate mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of de Klant het product wil behouden.
 2. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in het vorige lid, draagt ARSTONE er zorg voor dat binnen dertig dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten aan de Klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de Klant.
 3. Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit recht alleen worden uitgesloten indien ARSTONE dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld aan de Klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. ARSTONE blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken tot het moment dat de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens ARSTONE deugdelijk en volledig is nagekomen.
 2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is de Klant verplicht ARSTONE zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 7. Betaling

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Klant is gehouden vijftig procent van de factuur te voldoen voorafgaand aan de levering, tenzij anders is overeengekomen. De wijzen waarop de Klant kan betalen staan vermeld op de internetsite van ARSTONE en wordt door partijen bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen.
 3. Indien de Klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief wettelijke rente worden op de schuldenaar verhaald.

Artikel 8 Garantie /Retourneren

 1. ARSTONE staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Garantie geldt niet in geval anderen dan de leverancier van ARSTONE of laatstgenoemde wijzigingen aan opgeleverde producten hebben toegebracht zonder toestemming van ARSTONE, dan wel bij onkundig of oneigenlijk gebruik zoals stoten, vallen en dergelijke.
 3. Op de door ARSTONE geleverde producten geldt een garantietermijn van twee jaren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de door ARSTONE verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de fabrieksgarantie, tenzij anders is vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 4. Indien het geleverde product een fabricagefout dan wel fabricagefouten vertoont, dient dit door de Klant binnen vijf werkdagen na ontvangst van het product per mail te worden gemeld aan ARSTONE, waarna kosteloos een vervangend product zal worden toegezonden. De kosten van retournering komen voor rekening van ARSTONE. Indien blijkt dat er geen sprake is van één of meer fabricagefouten komen voormelde kosten voor rekening van de Klant.
 5. Retournering dient te geschieden met de originele factuur in de originele en onbeschadigde verpakking.
 6. Indien retournering in originele verpakking niet mogelijk is, dient de Klant te zorgen voor een deugdelijke verzendverpakking. Eventuele transportschade bij een gebrekkige verpakking door het retour zenden van zaken is voor risico van de Klant
 7. Reparatie of vervanging als gevolg van een onder garantie vallend product verlengt niet de eenmaal aangevangen garantietermijn.
 8. Ongefrankeerde retourzendingen zullen door ARSTONE worden geweigerd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van ARSTONE zal beperkt blijven tot directe schade alsmede tot de bepalingen in onderhavig artikel.
 2. ARSTONE is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de Klant verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor ARSTONE bekend behoorden te zijn.
  ARSTONE is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten op haar website.
 3. Eventuele aansprakelijkheid van ARSTONE zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van ARSTONEa afhankelijk van de situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding staat met dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het onderhavige lid is niet van toepassing indien de Klant een Consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Indien ARSTONE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het onderhavige lid is niet van toepassing indien de Klant een Consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en ARSTONE, is laatstgenoemde niet aansprakelijk.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ARSTONE.

Artikel 10. Overmacht

 1. ARSTONE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop ARSTONE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ARSTONE niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. ARSTONE kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode een volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ARSTONE (verder te noemen ARSTONE) en de consument. (verder te noemen Klant).
2. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van ARSTONE, waarvan de tekst op de website beschikbaar is, en in te zien, alvorens de overeenkomst wordt gesloten.
3. Daar de overeenkomst over het algemeen via Internet wordt afgesloten is het mogelijk, in afwijking van het vorige, dat voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden, op verzoek, via e-mail aan de klant ter beschikking wordt gesteld zodat deze kan worden opgeslagen en/of uitgeprint.
4. Op overeenkomsten tussen ARSTONE en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst

1. Met het plaatsen van een bestelling in de ARSTONE komt de verkoopovereenkomst tot stand en wordt deze door ARSTONE aanvaard, dit wordt d.m.v. een bericht naar het door de klant opgegeven e-mailadres, aan de klant bevestigd.
2. ARSTONE neemt (voor zover mogelijk) alle technische maatregelen ter beveiliging van de verzonden -of nog te verzenden- data betreffende de overeenkomst en verdere communicatie zoals betalingen welke via Internet tot stand komen/zijn gekomen en zorgt voor een veilig gebruik van de webwinkel.
3. ARSTONE heeft het recht een bestelling of aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Aangeboden artikelen

1. Een aanbieding kan een beperkte geldigheidsduur hebben, beëindigen van de duur van de aanbieding wordt bepaald door ARSTONE. Bij de producten in de ARSTONE staat een zo volledig mogelijke omschrijving. Deze omschrijving wordt voldoende geacht om tot een goede beoordeling van het/de product(en) te komen.
2. Afbeelding(en) bij het/de product(en) zijn een zo goed mogelijke weergave van het/de betreffende artikel (en) of een deel daarvan. Kennelijke vergissingen of fouten in het product aanbod zijn niet bindend voor ARSTONE.
3. Alle vermelde prijzen in de ARSTONE zijn inclusief B.T.W.
4. Bestelde artikelen kunnen slechts in prijs worden gewijzigd door wettelijke maatregelen (b.v. verandering van B.T.W. tarief.)
5. De klant mag de order annuleren wanneer de prijsverhoging ingaat.
6. ARSTONE blijft volledig eigenaar van alle geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan ARSTONE verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 4 Verzenden/Afleveren

1. Alle vermelde prijzen in de ARSTONE zijn exclusief verzendkosten.
2. De in de ARSTONE bestelde goederen worden verzonden nadat de betaling door PAYPAL of enig ander betaalsysteem is geverifieerd en bevestigd door de bank van de opdrachtgever (klant).
3. Bestelde goederen zullen worden verzonden met DPD/Geis/UPS of andere vervoerders dit naar keuze van ARSTONE.
4. Kosten van verzending zijn afhankelijk van de bestelde producten.
5. Papieren facturen worden niet met de goederen verstuurd. Een exemplaar kan altijd per e-mail worden aangevraagd.
6. Indien, na plaatsing van de order, blijkt dat een product onverhoopt niet op voorraad is, wordt de klant hier z.s.m. over geïnformeerd en wordt het betreffende artikel alsnog z.s.m., in overleg met de klant, geleverd.
7. Wanneer een product niet meer leverbaar is, of binnen redelijke termijn te leveren, zal indien mogelijk en in overleg, een ander gelijkwaardig product worden aangeboden
8. Wanneer betreffende klant zich niet kan verenigen met de nieuwe leveringstermijn of het vervangende product, zal het reeds betaalde bedrag voor dit product, inclusief de betaalde verzendkosten, binnen 30 dagen op zijn/haar rekening worden teruggeboekt.
9. Na betaling is de klant verplicht de door hem/haar bestelde goederen af te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn van levering, zonder enige restitutie van het betaalde bedrag.
10. Geleverde goederen blijven eigendom van ARSTONE tot het gehele factuurbedrag van goederen en transport is voldaan.
11. Bij in gebreke blijven van de betalingsverplichting zal de vordering uit handen worden gegeven aan ons Incasso bureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten inclusief de wettelijke rente zullen op de schuldenaar worden verhaald

Artikel 5 Garantie/ Retouren

1. ARSTONE garandeert de oorspronkelijke koper dat de producten voldoen aan bruikbaarheid, aan de op de website vermelde specificaties en aan de, op de datum van verkoop van het/de artikel(en), geldende wettelijke bepalingen en/of voorschriften.
2. De (wettelijke) garantietermijn geldt voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de aankoop datum. De garantieperiode is niet overdraagbaar en vervalt bij verkoop van een product door de klant.
3. De garantie omvat fabrieks/ c.q. fabricagefouten.
4. Indien een product een defect vertoond, zoals vermeld onder 5.3 dient dit binnen 48 uur na ontvangst van de goederen te worden gemeld aan ARSTONE per E-mail, waarna kosteloos, z.s.m. een vervangend artikel zal worden toegezonden.
5. Indien het/de product(en) moet(en) worden geretourneerd door een defect als onder punt 5.4 zijn de kosten van retourzending voor ARSTONE.
6. In alle andere gevallen zijn de kosten voor retourzending van een product voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen.
7. Retourzending, met de originele factuur, moet geschieden in de originele verpakking.
8. Als het/de product(en) niet in de originele verpakking kan/kunnen worden geretourneerd dient de klant te zorgen dat deze worden verstuurd in een deugdelijke verzendverpakking, eventuele transportschade door retour zenden van goederen is voor risico van de klant.
9. Indien zich binnen de garantietermijn een defect voordoet zal het/de betreffende artikel(en) na overleg met ARSTONE worden opgestuurd naar het door ARSTONE opgegeven adres. Indien het defect voortkomt uit fabriek/ c.q. fabricage en/of materiaal fouten, zal het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen zulks ter beoordeling van ARSTONE.
10. Bij reparatie of vervanging van een onder garantie vallend product blijft de garantie termijn van het eerst gekochte product van kracht, de garantie termijn van het ter reparatie aangeboden product of enig ander vervangend product wordt hierdoor niet verlengd.Indien de betreffende product specificaties zijn gewijzigd zal het te vervangen product worden vervangen door een product met de nieuwe specificaties.
11. Voor garantie aangeboden goederen welke 14 dagen of langer geleden zijn aangekocht, zullen worden gerepareerd of, indien nodig, worden vervangen maar komen niet meer in aanmerking voor restitutie van het aankoopbedrag.
12. De garantieperiode is niet overdraagbaar en vervalt bij verkoop van een product door de klant.
13. Ongefrankeerde retourzendingen zullen worden geweigerd.

Artikel 6 Van garantie is uitgesloten

1. Defecten door onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik, vallen, stoten of buigen.
2. Breuk, anders als door transport van het/de betreffende artikel(en) door de transporteur naar de klant.
3. Wanneer het product verloren gaat door brand, inwerking van chemicaliën, zuren en of inwerking van andere, productvreemde stoffen en/of andere oorzaken waardoor het product niet meer naar behoren kan functioneren.
4. Door werkzaamheden aan het/ de product(en) zoals; inkorten, solderen, snijden, knippen, verhitten en/of andere werkzaamheden en/of wijzigingen welke niet door ARSTONE zijn uitgevoerd.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Na aankoop van (een) product(en) heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het/de product(en) slechts uitpakken of gebruiken in die mate, voor zover nodig, om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.
3. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het/de product(en) met alle geleverde toebehoren in de originele staat, en – de originele verpakking met de originele factuur binnen 14 dagen na het retour melden aan ARSTONE retourneren, conform de door ARSTONE verstrekte instructies.
4. De klant dient te zorgen voor verzending in een deugdelijke verpakking.

Artikel 8 Kosten in geval van herroeping

1. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.
2. Indien de klant een bedrag heeft betaald, zal ARSTONE dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

Artikel 9 Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud te personaliseren, jouw ervaring aan te passen en om je ingelogd te houden als jij je registreert. Door deze site te blijven gebruiken, stem je in met ons gebruik van cookies.
Leer meer